مهندس بیگلری در تذکر شفاهی به رییس جمهور: آقای روحانی به فکر چاره ای برای معظل بیکاری جوانان کشورمان به ویژه جوانان تحصیل کرده باشیدتذکر مهندس بیگلری به وزیر کشور در خصوص تیراندازی نیروی انتظامی بانه به مردم بی گناه بویین و وزمله و کانی سور و...در صحن علنی مجلس فردا سه شنبه 28-8-92مطرحخواهد شد و وزیر کشور فردا برای پاسخگویی به سوال مهندس بیگلری در خصوص تیراندازی نیرروی انتظامی بانه به مجلس خواهد آمد.