مهندس بیگلری در تذکر شفاهی به رییس جمهور: آقای روحانی به فکر چاره ای برای معظل بیکاری جوانان کشورمان به ویژه جوانان تحصیل کرده باشید20130411 182611پیگیری مهندس بیگلری در خصوص مشکلات ضامن بانکی

 

 

 

  

 

20130411 182611